هیئت مدیره

 

آقای جمال سید صالحی

عضو هیئت مدیره

سوابق:
  • مدیر منابع انسانی شرکت univer
  • کارشناس ارشد روانشناسی