بالسی

 

شرکت: بالسی
سال تأسیس: 1349
دفتر مرکزی: تهران
کارخانه: قزوین

ballesi

-